ข่าวประชาสัมพันธ์

เพียงประคอง เขาไว้ ให้ยืนได้ ด้วยโอกาส

ปันให้ ในวิถี ฝึกอาชีพ สังคม อบรมดี

พึ่งตนเอง คือสิ่งที่ เขาต้องการ

กิจกรรมมูลนิธิฯ