ปรัชญา,วิสัยทัศน์,พันธกิจ ของมูลนิธิฯ

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้คนพิการได้ฟื้นฟูสมรรถภาพตามขั้นตอนต่างๆให้มีศักยภาพทางกาย สติปัญญาและความสามารถในการ
    ทำงานสูงสุดเท่าที่ร่างกายจะอำนวยได้
  2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความสามารถที่มีอยู่นำมาเพ่อประกอบอาชีพเพื่อเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้
  3. เพื่อให้ความรู้ข้อมูลข่าวสารและความรู้แก่คนพิการ ผู้ปกครองและชุมชนในเรื่องเกี่ยวกับการป้อวกันฟื้นฟู
    สมรรถภาพและพัฒนาคนพิการในด้านต่างๆจนกระทั่งสามารถช่วยเหลือตัวเองได้
  4. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนต่างๆ เกิดความคิดริเริ่มที่เข่ามามีบทบาทและส่วนร่วม

วิสัยทัศน์, พันธกิจ

วิสัยทัศน์

มุ่งสู่ความเป็นสถาบันการศึกษาฝึกอบรมและพัฒนาคนพิการให้มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพที่เหมาะสม สามารถพึ่งพาตนเองได้ ช่วยเหลือครอบครัวได้ จุนเจือสังคมได้ และเป็นพลเมืองที่สามารถเสียภาษีให้กับรัฐได้

 

พันธกิจ

1. ส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ ซึ่งพิการด้านร่างกายให้มีความรู้และนำความรู้นั้นไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเอง
ครอบครัวที่สำคัญไม่เป็นภาระของสังคมและเสียภาษีให้รัฐได้

2. ส่งเสริมให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนสคนพิการใน