การอบรม

– รับสมัครนักเรียน –

– คุณสมบัติของนักเรียน

คุณสมบัติของนักเรียน

1. เป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหว อายุระหว่าง 16 – 40 ปี

2. ความรู้ขั้นต่ำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (พิจารณาความสามารถ และประสบการณ์ด้านอื่นประกอบด้วย)

3. สามารถช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจำวันได้ 4. มีบัตรประจำตัวคนพิการ (ขึ้นทะเบียนคนพิการแล้ว) ระยะเวลาในการเปิดรับสมัคร
มูลนิธิฯ เปิดรับสมัครนักเรียนเป็นประจำทุกปี ๆ ละ 2 รุ่น คือระหว่างเดือนมีนาคม และเดือนกันยายนของทุกปี โดยรุ่นแรกเปิดเรียนประมาณเดือนเมษายน และรุ่นที่ 2 เปิดเรียนประมาณเดือนตุลาคม

– วันเวลาที่เรียน

วันเวลาที่เรียน

 มูลนิธิฯ จัดให้มีการเรียนการสอนตั้งแต่วันจันทร์ – ศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30 น. – 16.30 น. การคัดเลือกผู้เข้าเรียน

1. สอบข้อเขียนวิชาสามัญได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ คณิตศาสตร์

2. สอบสัมภาษณ์โดยผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับคนพิการ ค่าใช้จ่ายและสิ่งอำนวยความสะดวก ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะไม่ต้องเสียค่าใช้จาสยใด ๆ ทั้งสิ้น ตลอดระยะเวลาของการเรียน โดยมูลนิธิฯ มีที่พักและอาหารให้วันละ 3 มื้อ ทั้งนี้ เมื่อเรียนจบแล้ว มูลนิธิฯ ยังทำหน้าที่ประสานงานในการจัดหางานให้อีกด้วย การสนับสนุนด้านการศึกษาเพิ่มเติม ในระหว่างการอบรมคอมพิวเตอร์ นักเรียนมีโอกาสได้รับการศึกษาเพิ่มเติม โดยมูลนิธิฯ ร่วมกับการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) เปิดการเรียน การสอน ณ ที่ทำการของมูลนิธิฯ ทำให้นักเรียนมีโอกาสได้รับวุฒิทางการศึกษาในสายสามัญเพิ่มขึ้น

– นักเรียน

คนพิการที่เข้ารับการอบรม มีการศึกษาที่หลากหลาย ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาจนถึงระดับปริญญาตรี

ส่วนใหญ่มีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัดฐานะทางครอบครัวยากจน ดังนั้นนอกจากมูลนิธิฯ จะจัดให้ผู้พิการเข้ารับการอบรมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ

มูลนิธิฯ ยังได้จัดที่พักและมีอาหารให้วันละ 3 มื้อ เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระทางครอบครัวของผู้พิการ และผู้พิการเองไม่ต้องพะวง เรื่องค่าใช้จ่าย มีสมาธิในการฝึกฝนเล่าเรียนมากยิ่งขึ้น

– หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรที่เปิดสอน

  1. คอมพิวเตอร์สำนักงาน ใช้เวลาเรียน 6 เดือน -Microsoft Office Word -Microsoft Office Excel -Microsoft Office PowerPoint  -Account –ความรู้พื้นฐานในการดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์
  2. คอมพิวเตอร์กราฟฟิก ใช้เวลาเรียน 6 เดือน -Adobe Illustrator -Adobe Photoshop -Adobe Lightroom -Adobe In design -CorelDraw – SketchUp