ข้อมูลการบริจาค

แผนที่และการบริจาค

บริจาค ท่านสามารถบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้พิการ ตามโครงการต่างของมูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ ได้ดังนี้

1. โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อ “มูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ”ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อยกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 340-204698-5

2. ส่งเช็คส่วนบุคคลหรือเช็คธนาคาร สั่งจ่าย “มูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ” ขีดคร่อม A/C PAYEE ONLY และ “หรือผู้ถือ”

3. ธนาณัติสั่งจ่าย “มูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ” เลขที่ 78/17 หม่ 1 ซอยสถานสงเคราะห์ ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาดอำเภอปากเกร็ด จังวัดนนทบุรี 11120
หากท่านประสงค์สอบถามข้อมูลสามารถติดต่อได้ที่ โทรศัพท์ 02-582-2897

” เพียงประคอง เขาไว้ ให้ยืนได้ ด้วยโอกาส ปันให้ ในวิถี ฝึกอาชีพ สังคม อบรมดี พึ่งตนเอง คือสิ่งที่ เขาต้องการ “