ข้อมูลการติดต่อมูลนิธิฯ

มูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ FOUNDATION FOR SUPPORT AND DEVELOPMENT OF DISABLED PERSONS / THAILAND

เลขที่ 78/17 หมู่ที่ 1 ซอยสถานสงเคราะห์ ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ 02-5822897