เพียงประคอง เขาไว้ ให้ยืนได้ ด้วยโอกาส

ปันให้ ในวิถี ฝึกอาชีพ สังคม อบรมดี

พึ่งตนเอง คือสิ่งที่ เขาต้องการ

กิจกรรมมูลนิธิฯ

1 2 5

ดูเพิ่มเติม

มูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ

การบริจาค

สามารถช่วยเหลือผู้พิการผ่านการบริจาคไ

การอบรม

เปิดอบรมสำหรับผู้ที่สนใจ

กิจกรรม

ร่วมกิจกรรมต่างๆของมูลนิธิ